Home / Shop

PTA Membership 2022-23 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2022-23

$10.00
PTA Membership 2022-23 | Hội Viên Hội Phụ Huynh  PTA 2022-23
PTA Membership 2022-23 | Hội Viên Hội Phụ Huynh  PTA 2022-23

Home / Shop

PTA Membership 2022-23 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2022-23

$10.00
PTA Membership for Summitt Elementary the current School Year. Enter all the information for the member joining today.

Hội viên Hội Phụ Huynh cho năm học hiện thời. Xin vui lòng nhập tất cả thông tin cho hội viên tham gia hôm nay.
Member First Name | Tên thành viên (Member)
Member Last Name | Họ của thành viên (Member)
Please enter the email address you would like us to send PTA communications to.
Member Email Address | Địa chỉ Email
Phone| Số điện thoại
Street address | Địa chỉ đường phố
City | Thành phố
State | Tiểu bang
Enter Zip Code
Zip Code | Mã Bưu Chính
Teacher's Name | Giáo viên
Grade levels | Lớp
Pre-K
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 1 items is Required
Maximum purchase amount of 1 is Allowed
Your Price: $10.00
10.000
A one-time price of $10.00 will be added to your order.
Maximum purchase amount of 1 is Allowed
Categories: Memberships, Active
Facebook
Twitter
Email
  • Description

Support our students by joining the PTA, our local Parent-Teacher organization. The PTA helps pay for and plan many student activities throughout the school year.

This membership is for the current school year and is per person, not per family. Parents, grandparents, aunts, uncles and anyone who wants to help support your child and school can join with a $10 membership.    Note: Because we need individual information for membership, you must add each membership to the cart individually.  

Xin hãy trợ giúp học sinh của chúng ta bằng cách gia nhập Hội Phụ Huynh, một tổ chức liên kết Phụ huynh-Giáo viên tại địa phương của chúng ta. Hội Phụ Huynh giúp chi trả và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động của học sinh trong suốt năm học.

Tư cách hội viên thuộc năm học 2021-2022 và là cá nhân, không theo gia đình. Cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác và bất cứ ai muốn giúp đỡ con quý vị và nhà trường đều có thể tham gia với tư cách hội viên $ 10.