Home / Shop

PTA Membership 2023-2024

$10.00
PTA Membership 2023-2024
PTA Membership 2023-2024

Home / Shop

PTA Membership 2023-2024

$10.00
PTA Membership for Summitt Elementary the current School Year. Enter all the information for the member joining today.
Hội viên Hội Phụ Huynh cho năm học hiện thời. Xin vui lòng nhập tất cả thông tin cho hội viên tham gia hôm nay.
Are you donating this membership to be used for a teacher/faculty/staff member?
Yes
No
Member Email Address | Địa chỉ Email
Member First Name | Tên thành viên (Member)
Member Last Name | Họ của thành viên (Member)
Membership Address | Địa chỉ đường phố
Phone| Số điện thoại
Grade levels | Lớp
Pre-K
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 0 is Allowed
Your Price: $10.00
10.000
A one-time price of $10.00 will be added to your order.
Facebook
X
Email
  • Description

Support our students by joining the PTA, our local Parent-Teacher organization. The PTA helps pay for and plan many student activities throughout the school year.

This membership for the current school year and is per person, not by family. Parents, grandparents, aunts, uncles and anyone who wants to help support your child and school can join with a $10 membership. 

Xin hãy trợ giúp học sinh của chúng ta bằng cách gia nhập Hội Phụ Huynh, một tổ chức liên kết Phụ huynh-Giáo viên tại địa phương của chúng ta. Hội Phụ Huynh giúp chi trả và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động của học sinh trong suốt năm học.

Tư cách hội viên thuộc năm học 2023-2024 và là cá nhân, không theo gia đình. Cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác và bất cứ ai muốn giúp đỡ con quý vị và nhà trường đều có thể tham gia với tư cách hội viên $ 10.