The Summitt PTA coordinates and organizes programs and events (see below) for all of Summitt’s students, teachers and families. We also provide every Summitt student with a free spirit t-shirt to wear! 

You can also friend us on Facebook or follow us on Instagram. Please feel free to reach out if you have questions or supportive suggestions. We look forward to hearing from you! 

Sincerely, Timmie Bui, PTA President 2024-2025, [email protected]

Hội Phụ Huynh Và Giáo Viên của Trường Tiểu Học Summitt sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho tất cả học sinh. Tất cả những học sinh sẽ được một chiếc áo thun mới miễn phí!

Trang mạng là www.summitteagles.org.  Quý vị có thể làm bạn trên Facebook hay theo giỏi trên Instagram.  Xin quý vị đừng ngại, hãy chia sẻ thắc mắc hoặc ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng nghe! 

Trân trọng, Timmie Bui, Chủ Tịch Hội 2024-2025, [email protected]

PARENT TO-DO LIST:

 1. Enroll / register your child for the 2024-2025 school year.
  Nếu quý vị chưa ghi danh cho các em cho niên học 2024-2025 xin ghi danh ngay.
  www.austinisd.org/enroll

 2. Stay connected to the PTA and the school by signing up for the PTA email newsletter.
  Hãy giữ liên lạc với hội và trường bằng cách ghi tên vô bản tin của hội. 
  Summitt PTA Newsletter / bản tin

 3. Fill out the PTA interest form.
  Xin quý vị điền đơn khảo sát về sự quan tâm của quý vị dành cho hội phụ huynh và giáo viên.
  PTA Interest Form

CHECK OUT WHAT OUR PTA SUPPORTS!

Summitt PTA funds the following programs for our students:

Summitt PTA supports the following programs for our Summitt Community:

Summitt PTA supports the following efforts & events for our Summitt Families: