Home / Shop

Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

$100.00
Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)
Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

Home / Shop

Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

$100.00
The Eagle Family Sponsorship Program is the Summitt PTA's annual no-hassle giving campaign.
Chương trình Tài trợ Gia đình Eagle là cuộc quyên góp hàng năm của Hội Phụ Huynh Summitt .

(Student name and grade is for gift delivery only.)
Please enter your Family Name as you would like it to appear when we provide recognition to our Family Sponsors.
Please enter student's name.
Student's Name | Tên học sinh
Student's Grade
  • Pre-K
  • K
  • 1st
  • 2nd
  • 3rd
  • 4th
  • 5th
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 0 is Allowed
Your Price: $100.00
100.000
A one-time price of $100.00 will be added to your order.
Facebook
X
Email
  • Description

100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

Eagle Families will receive sponsorship recognition in the Great Hall  in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!  (Student name and grade is for gift delivery only.)

100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức cho học sinh Summitt.

Các Gia đình Eagle sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại Lễ hôi Eagle & Chương trình gây quỹ Mùa Xuân ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ