Home / Shop

Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

0 Reviews
$100.00 - $2,000.00
Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục
Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

Home / Shop

Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

$100.00 - $2,000.00
We invite you to become a Summitt Eagle Business Partners in Education, our business sponsorship program. 100% of money raised through Summitt’s Business Partner in Education goes directly to education programs that benefit our students.

Chúng tôi kính mời quý vị trở thành Đối tác Kinh doanh Summitt Eagle ngành Giáo dục, chương trình kinh doanh tài trợ của chúng tôi. 100% số tiền thu được từ Đối tác Kinh doanh Summitt ngành Giáo dục sẽ được gởi trực tiếp đến các chương trình giáo dục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta
Please select a level
Please enter business name
BusinessName
Please enter contact name
ContactName
Email Address (required) | Địa chỉ Email
Please enter Contact Phone
ContactPreferedPhone
MailingAddress
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 0 is Allowed
Your Price: $100.00
100.000
A one-time price of $100.00 will be added to your order.
Categories: Business Sponsor
Facebook
X
Email
 • Description
 • Customer Reviews (0)

Now you can be a Summitt Eagle Business Partners in Education, our business sponsorship program. 100% of money raised through Summitt's Business Partner in Education goes directly to education programs that benefit our students. The Summitt PTA is a tax-exempt 501(c)(3) organization, therefore your donations made to the PTA are tax deductible!

Summitt Elementary 2020-2021 Business Partners in Education will receive recognition throughout the school year AND at both major fundraising events – Eagle Fest in October and Spring Fling in April. NEW this year, Diamond Eagle Sponsors will receive premier signage on the fence facing Amherst, a street traversed by thousands of cars a day.

Choose your level:

 • Bronze - $100
 • Silver - $250
 • Gold - $500
 • Platinum - $750
 • Diamond - $1,000

Thank you for supporting our students and investing in our future!

Giờ đây, bạn có thể trở thành Đối tác Kinh doanh Summitt Eagle ngành  Giáo dục, là chương trình tài trợ kinh doanh của chúng tôi. 100% số tiền thu được từ Đối tác Kinh doanh Summitt ngành  Giáo dục sẽ trực tiếp đến các chương trình giáo dục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta. 

Hội Phụ Huynh Summitt là một tổ chức 501c3 được miễn thuế, do đó, các khoản đóng góp của quý vị cho Hội Phụ Huynh sẽ được khấu trừ thuế!

Các Đối tác Kinh doanh Giáo dục của Trường Tiểu học Summitt 2020-2021 sẽ được công nhận trong suốt năm học VÀ tại cả hai sự kiện gây quỹ lớn - Eagle Fest vào tháng Mười và Spring Fling vào tháng Tư. Sự kiện MỚI trong năm nay, các Nhà tài trợ Diamond Eagle sẽ nhận được bảng ký hiệu hàng đầu trên hàng rào nhìn ra đường Amherst, một con đường lớn có hàng nghìn chiếc xe qua lại mỗi ngày.

Chọn cấp độ của quý vị:

 • Đồng - $ 100
 • Bạc - $ 250
 • Vàng - $ 500
 • Bạch kim - $ 750
 • Kim cương - 1.000 đô la

Cảm ơn quý vị đã trợ giúp học sinh chúng ta và đầu tư vào tương lai của chúng ta!

There are no reviews yet, submit yours in the box provided.
Submitting Your Review, Please Wait
Your Review Has Been Submitted Successfully

Add a review for Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

You must include a title, rating, and message in your review.
Your Review Title
Your Rating
Your Review