Please join us in the library for our Summitt PTA meeting on 05/02 at 6PM.
We will be approving the PTA budget for the 2022-2023 school year.

Xin mời tham dự cuộc họp trong thư viện của Hội Phụ Huynh trường Summitt  vào lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 5
Chúng ta sẽ phê duyệt ngân sách của Hội Phụ Huynh vào năm học 2022-2023