Please join us via zoom for our Summitt PTA meeting on 05/03 at 6PM.
We will be approving the PTA budget for the 2021-2022 school year.
Zoom details are in our PTA newsletter

Xin mời tham dự cuộc họp qua Zoom của Hội Phụ Huynh trường Summitt  vào lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 5
Chúng ta sẽ phê duyệt ngân sách của Hội Phụ Huynh vào năm học 2021-2022
Những chi tiết của Zoom nằm trong bản tin của Hội Phụ Huynh.