Monday, May 24th 2-2:30pm on Zoom

Come one, come all… to Up, Up and Away! This interactive event is all about the fun-damentals of air pressure and flight. Join us for high-flying demonstrations, silly science and even make your own kite. Come and discover the science behind some of your favorite flying objects and find out why this show is such a “blast!”

Every student will receive a kite kit. Curbside pickup for virtual learners is May 20th and 21st from 4-6pm. Soaring Skywards is brought to you by the Summitt PTA and a National PTA grant, Sponsored by Bayer

Bay lên Trời cao tại trường tiểu học Summitt
Thứ Hai, ngày 24 tháng 5, từ 2 giờ đến 2:30 chiều trên zoom.
Đến đây, tất cả nào…để Lên cao, Lên cao nữa và Bay đi ….!

Sự kiện tương tác này là tất cả về nguyên tắc cơ bản thú vị của áp suất không khí và sự bay bổng. Hãy tham gia với chúng tôi để xem những cuộc biểu diễn bay trên cao, khoa học ngớ ngẩn và thậm chí tự tay mình làm một con diều. Hãy đến và khám phá khoa học đằng sau một số vật thể bay yêu thích của quý vị và phát hiện tại sao chương trình này là một “vụ nổ!”

Mỗi học sinh sẽ nhận được một bộ thả diều. Học sinh học ở nhà sẽ nhận tại lối xe chạy vào ngày 20 và 21 tháng 5 từ 4  đến 6 giờ chiều. Chương trình Bay lên Trời cao do Hội Phụ Huynh Summitt  phụ trách với  sự tài trợ của Hội Phụ Huynh Quốc gia , và  cùng được Bayer bảo trợ.t