Eagle Fest Tickets On Sale Now! It’s taking place, Saturday October 21st from 3:00 – 6:00 PM.

Wristbands bought presale (before day of event) are priced at $25.00. Wristbands will be sold at $30.00 the day of the Eagle Fest so get your wristbands early! Tickets will be sold in $5 bundles (10 tickets). 

Visit our Eagle Fest FAQ for more information.

Skip the line! There are three ways to purchase tickets early:
1.  Visit the Summitt Online Store at summitteagles.org/store and use your credit card. 
2.  Return the form you received in your folder to your child’s teacher along with cash/check.  You will receive your tickets the week of October 16th. If form was not received or lost, see this link for a copy.
3.  Purchase wristbands/tickets outside before and after school on October 9th – 20th (cash/check/credit).

VOLUNTEERS: MANY Eagle Fest games and booths do not have volunteers to run them. Please sign up for a shift as we want all booths up and running. We’re also in need of coolers and pop-up canopies to be dropped off on Friday. 

DONATIONS: We are in critical need of grade level donations. Please drop off items in the boxes in front of school. All grade levels can bring baked goods on Thursday and Friday for the Cake Walk booth. 

ATTENTION 5th Grade Parents: 5th grade is in charge of setting up and running the Haunted House at Eagle Fest on October 21st. Parents, we’ll need your help, so sign up here. 5th grade students have a sign-up in the annex to pick their roles. We’re also collecting donations to purchase new props for the Haunted House. 

Venmo @bea-karayanev or email [email protected] for more info. 


We need and are very grateful for your support! Funds raised through Eagle Fest benefit students at Summitt Elementary.  Summitt PTA uses proceeds towards field trips and educational materials for classrooms at all grade levels. Your support is vital and greatly appreciated!

Vé Eagle Fest đang được bán ngay bây giờ! Nó diễn ra, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10, từ 3:00 – 6:00 chiều.

Hãy truy cập Câu hỏi thường gặp về Eagle Fest của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bỏ qua dòng! Có 3 cách để mua vé sớm:

1.  Truy cập Cửa hàng trực tuyến Summitt tại summitteagles.org/store và sử dụng thẻ tín dụng của bạn. 2.  Gửi lại biểu mẫu bạn đã nhận được trong hồ sơ cho giáo viên của con bạn cùng với tiền mặt/séc. Bạn sẽ nhận được vé vào ngày 16 tháng 10. Nếu biểu mẫu không được nhận hoặc bị mất, hãy xem liên kết này để lấy bản sao.

3.  Mua dây đeo tay/vé bên ngoài trước và sau giờ học vào ngày 9 – 20 tháng 10 (tiền mặt/séc/tín dụng). Vòng tay mua trước (trước ngày diễn ra sự kiện) có giá $25,00. Vé sẽ được bán theo bó 5$ (10 vé). Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Số tiền gây quỹ thông qua Eagle Fest mang lại lợi ích cho học sinh tại Trường Tiểu học Summitt. Summitt PTA sử dụng số tiền thu được cho các chuyến đi thực địa và tài liệu giáo dục cho các lớp học ở tất cả các cấp lớp. Sự hỗ trợ của bạn là rất quan trọng và được đánh giá cao!

TÌNH NGUYỆN VIÊN: NHIỀU trò chơi và gian hàng của Eagle Fest không có tình nguyện viên điều hành. Vui lòng đăng ký thay đổi vì chúng tôi muốn tất cả các gian hàng đều hoạt động. Chúng tôi cũng đang cần máy làm mát và mái che có thể tháo rời vào thứ Sáu.

QUYÊN GÓP: Chúng tôi đang rất cần các khoản quyên góp cho cấp lớp. Vui lòng bỏ đồ vào thùng trước cổng trường. Tất cả các cấp lớp có thể mang đồ nướng vào thứ Năm và thứ Sáu đến gian hàng Cake Walk.

LƯU Ý Phụ huynh lớp 5: Lớp 5 phụ trách set up và vận hành Ngôi nhà ma tại Eagle Fest vào ngày 21/10. Thưa các bậc phụ huynh, chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của các bạn, vì vậy hãy đăng ký tại đây. Học sinh lớp 5 đăng ký ở phụ lục để chọn vai. Chúng tôi cũng đang quyên góp để mua đạo cụ mới cho Ngôi nhà ma ám.

Venmo @bea-karayanev hoặc gửi email đến [email protected] để biết thêm thông tin.

Chúng tôi cần và rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn! Số tiền gây quỹ thông qua Eagle Fest mang lại lợi ích cho học sinh tại Trường Tiểu học Summitt. Summitt PTA sử dụng số tiền thu được cho các chuyến đi thực địa và tài liệu giáo dục cho các lớp học ở tất cả các cấp lớp. Sự hỗ trợ của bạn rất quan trọng và được đánh giá cao

¡Entradas para el Eagle Fest ya a la venta! Se llevará a cabo el sábado 21 de octubre de 3:00 a 6:00 p.m.

Visite nuestras preguntas frecuentes sobre Eagle Fest para obtener más información.

¡Saltarse la línea! Hay tres formas de comprar entradas con antelación:

1. Visite la tienda en línea de Summitt en summitteagles.org/store y use su tarjeta de crédito.

2. Devuelva el formulario que recibió en su carpeta al maestro de su hijo junto con dinero en efectivo o cheque. Recibirás tus boletos la semana del 16 de octubre. Si el formulario no se recibió o se perdió, consulte este enlace para obtener una copia.

3. Compre pulseras/boletos afuera antes y después de la escuela del 9 al 20 de octubre (efectivo/cheque/crédito). Las pulseras compradas en preventa (antes del día del evento) tienen un precio de $25.00. Los boletos se venderán en paquetes de $5 (10 boletos).

¡Necesitamos su apoyo! Los fondos recaudados a través del Eagle Fest benefician a los estudiantes de la escuela primaria Summitt. La PTA de Summitt utiliza las ganancias para excursiones y materiales educativos para las aulas de todos los niveles de grado. ¡Su apoyo es vital y muy apreciado!

VOLUNTARIOS: MUCHOS juegos y puestos del Eagle Fest no tienen voluntarios para dirigirlos. Regístrese para un turno, ya que queremos que todos los stands estén en funcionamiento. También necesitamos hieleras y marquesinas emergentes para entregar el viernes.

DONACIONES: Tenemos una necesidad crítica de donaciones a nivel de grado. Por favor deje los artículos en las cajas frente a la escuela. Todos los niveles de grado pueden traer productos horneados los jueves y viernes para el puesto de Cake Walk.

ATENCIÓN Padres de 5to grado: 5to grado está a cargo de instalar y administrar la Casa Encantada en Eagle Fest el 21 de octubre. Padres, necesitaremos su ayuda, así que regístrese aquí. Los alumnos de 5º de primaria tienen un registro en el anexo para elegir sus roles. También estamos recaudando donaciones para comprar nuevos accesorios para la Casa Encantada.

Venmo @bea-karayanev o envía un correo electrónico a [email protected] para obtener más información.

¡Necesitamos y estamos muy agradecidos por su apoyo! Los fondos recaudados a través del Eagle Fest benefician a los estudiantes de la escuela primaria Summitt. La PTA de Summitt utiliza las ganancias para excursiones y materiales educativos para las aulas de todos los niveles de grado. Su apoyo es vital y muy apreciado.