Every year, Summitt 4th graders submit designs for the next school year’s T-shirt and yearbook. You’ve seen the 2020 t-shirt, now here’s the winning 2020 yearbook design by Mila O.

Hàng năm, học sinh lớp 4 trường Summitt thường gửi mẫu thiết kế cho áo thun đồng phục và kỷ yếu của trường cho năm học kế tiếp . Quý vị đã thấy áo thun năm 2020, và đây là thiết kế kỷ yếu năm 2020 của Mila O.

2020’s winning yearbook design submitted by Mila O.
Thiết kế kỉ yếu đoạt giải  năm 2020 của Mila O.

This year’s 4th graders have submitted their designs for the 2021-2022 school year.  The design with the most votes will be incorporated on next year’s Summitt t-shirt and the 2nd most voted design gets in the yearbook.  Stay tuned!

Các em học sinh lớp 4 năm nay đã nộp mẫu thiết kế cho năm học 2021-2022. Thiết kế có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được in trên áo thun Summitt của năm tới và thiết kế được bình chọn nhiều thứ 2 sẽ được đưa vào kỷ yếu. Xin tiếp tục theo dõi!