Home / Shop

PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

$10.00
PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh  PTA 2020-21
PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh  PTA 2020-21

Home / Shop

PTA Membership 2020-21 | Hội Viên Hội Phụ Huynh PTA 2020-21

$10.00
PTA Membership for Summitt Elementary the current School Year. Enter all the information for the member joining today.

Hội viên Hội Phụ Huynh cho năm học hiện thời. Xin vui lòng nhập tất cả thông tin cho hội viên tham gia hôm nay.
Are you donating this membership to be used for a teacher/faculty/staff member?
Yes
No
Please enter the type of membership.
Enter First Name
Member First Name
Enter Last Name
Member Last Name
Phone Number | Số điện thoại
Phone Number (Only Numbers ex. 5555555555) | Số điện thoại (Chỉ ghi số - Ví dụ: 5555555555)
Please enter the email address you would like us to send PTA communications to.
Member Email Address
Enter street address
Street address
Enter city
City
Enter State
State
Enter Zip Code
Zip Code
Teacher's Name | Giáo viên
Grade levels
Pre-K
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
Would you like to donate an additional teacher/staff membership?
Yes (+$10.00 per item)
No
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 1 is Allowed
Your Price: $10.00
10.000
A one-time price of $10.00 will be added to your order.
Maximum purchase amount of 1 is Allowed
Categories: Memberships, Active
Facebook
Twitter
Email
  • Description

Support our students by joining the PTA, our local Parent-Teacher organization. The PTA helps pay for and plan many student activities throughout the school year.

This membership is for the 2020-2021 school year and is per person, not by family. Parents, grandparents, aunts, uncles and anyone who wants to help support your child and school can join with a $10 membership. 

 

Xin hãy trợ giúp học sinh của chúng ta bằng cách gia nhập Hội Phụ Huynh, một tổ chức liên kết Phụ huynh-Giáo viên tại địa phương của chúng ta. Hội Phụ Huynh giúp chi trả và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động của học sinh trong suốt năm học.

Tư cách hội viên thuộc năm học 2020-2021 và là cá nhân, không theo gia đình. Cha mẹ, ông bà, cô dì, chú bác và bất cứ ai muốn giúp đỡ con quý vị và nhà trường đều có thể tham gia với tư cách hội viên $ 10.