Home / Shop

Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

$100.00
Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)
Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

Home / Shop

Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

$100.00
100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

Eagle Families will receive sponsorship recognition at both Eagle Fest & Spring Fling in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!

100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức cho học sinh Summitt.

Các Gia đình Eagle sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại Lễ hôi Eagle & Chương trình gây quỹ Mùa Xuân ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ
Invalid donation amount entered. Please enter a minimum value of $100.00.
Donation Amount
Please enter your Family Name as you would like it to appear when we provide recognition to our Family Sponsors.
Preferred Family Name
Grade levels | Lớp
Pre-K
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
Enter your student's Homeroom Teacher's name.
Teacher's Name | Giáo viên
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 items is Required
Maximum purchase amount of 0 is Allowed
Your Price: $100.00
100.000
A one-time price of $100.00 will be added to your order.
Categories: , Active
Facebook
Twitter
Email
  • Description

The Eagle Family Sponsorship Program is the Summitt PTA's annual no-hassle giving campaign.

100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

Eagle Families will receive sponsorship recognition at both Eagle Fest & Spring Fling in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!

Chương trình Tài trợ Gia đình Eagle là cuộc quyên góp hàng năm của Hội Phụ Huynh Summitt .

100% khoản đóng góp của quý vị  sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức giúp học sinh Summitt.

Eagle Family sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại cả Eagle Fest & Spring Fling ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ Eagle Family