View 10 25 50 Showing all 4 Results
View Cart Product successfully added to your cart.
 • Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  $10.00
  Surprise your child for their birthday by having their name show up on Summitt's Marquee sign in front of the school for an entire week! Share with us your child's name and birthdate so we can schedule their special birthday treat. Please give us at least two weeks notice!

  Hãy gây bất ngờ vào sinh nhật của con em quý vị bằng cách để tên của các em xuất hiện suốt cả tuần trên biển hiệu trước trường học Summitt ! Xin hãy cho chúng tôi biết tên và ngày sinh của con quý vị để chúng tôi có thể lên lịch chúc mừng sinh nhật các em một cách đặc biệt.
  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  Surprise your child for their birthday by having their name show up on Summitt's Marquee sign in front of the school for an entire week! Share with us your child's name and birthdate so we can schedule their special birthday treat. Please give us at least two weeks notice!

  Hãy gây bất ngờ vào sinh nhật của con em quý vị bằng cách để tên của các em xuất hiện suốt cả tuần trên biển hiệu trước trường học Summitt ! Xin hãy cho chúng tôi biết tên và ngày sinh của con quý vị để chúng tôi có thể lên lịch chúc mừng sinh nhật các em một cách đặc biệt.
  $10.00

  Birthday Marquee | Biển hiệu sinh nhật

  $10.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • General Donation

  General Donation

  $10.00
  Donation help provide field trips, supplies, technology, library, robotics, and much more for Summitt students.
  General Donation

  General Donation

  Donation help provide field trips, supplies, technology, library, robotics, and much more for Summitt students.
  $10.00

  General Donation

  $10.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  $100.00
  100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

  Eagle Families will receive sponsorship recognition at both Eagle Fest & Spring Fling in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!

  100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức cho học sinh Summitt.

  Các Gia đình Eagle sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại Lễ hôi Eagle & Chương trình gây quỹ Mùa Xuân ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ
  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  100% of your donation goes directly to programs hosted by the Summitt PTA for Summitt students.

  Eagle Families will receive sponsorship recognition at both Eagle Fest & Spring Fling in addition to receiving an exclusive Eagle Family Sponsor Thank You Gift!

  100% số tiền đóng góp của quý vị sẽ được chuyển trực tiếp vào các chương trình do Hội Phụ Huynh Summitt tổ chức cho học sinh Summitt.

  Các Gia đình Eagle sẽ nhận được sự công nhận tài trợ tại Lễ hôi Eagle & Chương trình gây quỹ Mùa Xuân ngoài việc nhận được Quà cảm ơn riêng của Nhà tài trợ
  $100.00

  Eagle Family Sponsorship ($100 per family) | Gia đình Eagle bảo trợ (Mỗi gia đình $ 100)

  $100.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...
 • Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  $100.00 - $2,000.00
  We invite you to become a Summitt Eagle Business Partners in Education, our business sponsorship program. 100% of money raised through Summitt’s Business Partner in Education goes directly to education programs that benefit our students.

  Chúng tôi kính mời quý vị trở thành Đối tác Kinh doanh Summitt Eagle ngành Giáo dục, chương trình kinh doanh tài trợ của chúng tôi. 100% số tiền thu được từ Đối tác Kinh doanh Summitt ngành Giáo dục sẽ được gởi trực tiếp đến các chương trình giáo dục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta
  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  We invite you to become a Summitt Eagle Business Partners in Education, our business sponsorship program. 100% of money raised through Summitt’s Business Partner in Education goes directly to education programs that benefit our students.

  Chúng tôi kính mời quý vị trở thành Đối tác Kinh doanh Summitt Eagle ngành Giáo dục, chương trình kinh doanh tài trợ của chúng tôi. 100% số tiền thu được từ Đối tác Kinh doanh Summitt ngành Giáo dục sẽ được gởi trực tiếp đến các chương trình giáo dục mang lại lợi ích cho học sinh của chúng ta
  $100.00 - $2,000.00

  Business Partners in Education | Đối tác kinh doanh ngành Giáo dục

  $100.00 - $2,000.00
  Successfully Added to your Shopping Cart
  Adding to Cart...