math pentathlon

Math Pentathlon Parent Interest Meeting – Thursday, September 8th  
Hex-A-Gone!  Queens and Guards!  Join the adventures in problem-solving!  Students and coaches are needed. Our parent/volunteer interest meeting is on Thursday, September 8th at 5:00 pm in the library.   For more information visit the Summitt Math Pentathlon webpage, mathpentath.org, or email mpsummitt@gmail.com.  

Registration closes Sept. 20, 2022.

You will receive an email confirmation by Sept. 27, 2022  informing you if your student has been accepted into the program.

Curiosity in children is but an appetite for knowledge. ~ John Locke

Xin phụ huynh cho con em tham gia câu lạc bộ toán sau giờ học cùng chơi vui nhau với các sinh viên trường học Summitt.  Buổi gặp gỡ đầu tiên với phụ huynh sẽ là ngày 8, tháng 9, 5:00 giờ chiều, trong thư viện.  Để biết thêm thông tin, xin email mpsummitt@gmail.com hoặc nhắn tin điện thoại 512-710-8821.